Oktatási szerv

OKTATÁSI SZERV

ALAPOZÓ ISMERETI SZAKCSOPORT

 • tervezi, szervezi és végzi a jogi és rendészeti igazgatási ismeretek elméleti és gyakorlati oktatását,
 • részt vesz a tanulók alaki megjelenésének, fellépésének és szolgálati érintkezésének tanórai és azon kívüli alakításában,
 • tervezi, szervezi és végzi a nyomozási, illetve a bűnügyi és felderítési ismeretek elméleti és gyakorlati oktatását,
 • működteti és felügyeli az iskola bűnügyi-technikai szaktantermét,
 • tervezi, szervezi és végzi az idegen nyelvek oktatását,
 • szervezett formában segítséget nyújt a tanulóknak, a törzsállománynak, valamint a rendvédelmi és más együttműködő szervek állományának tanfolyamszerű idegen nyelvi képzéséhez, állami nyelvvizsgára történő felkészítéséhez,
 • meghívás alapján fordítói és tolmácsolási feladatokat lát el,
 • részt vesz a rendvédelmi szervek által szervezett idegen nyelvi képzéshez, vizsgáztatáshoz szükséges segédanyagok kidolgozásában,
 • működteti és felügyeli az iskola idegen nyelvi laborjait és szaktantermét.

Oktatott tantárgyai:

 • jogi ismeretek
 • rendészeti és igazgatási ismeretek
 • bűnügyi ismeretek
 • idegen nyelv
 • informatikai ismeretek

Jogi ismeretek

A tanuló elsajátítja a rendőr számára szükséges jogi kategóriákat, az egyes jogágak alapvető tartalmi összetevőit, az alkotmányjogi, közigazgatási jogi, emberi és kisebbségi jogi, nemzetközi jogi, polgári jogi és büntetőjogi rendelkezéseket.

Képes eligazodni a Magyarország jogrendszerében, valamint részben az Európai Unió által használt jogtechnikákban, megszerzett ismereteit a szakmai tantárgyak anyagának elsajátítása során integrálni és a képzés befejezését követően rendőrként a mindennapi jogalkalmazó munkában alkotó módon, jogszerűen, szakszerűen és eredményesen alkalmazni.

1

Rendészeti és igazgatási ismeretek

A tanuló – a szakmai alapozó és a többi szakmai tantárgy anyagát integrálva – ismerje meg és sajátítja el a szabálysértési, útlevélrendészeti, fegyverrendészeti, személyazonosító igazolvány rendészeti és lakcímrendészeti ismereteket.

Képes megszerzett ismereteit más szakmai tantárgyak anyagának elsajátítása során integrálni és a képzés befejezését követően rendőrként alkotó módon, jogszerűen, szakszerűen és eredményesen alkalmazni.

2

Bűnügyi ismeretek

A tanuló elsajátítja a bűnüldözés és bűnmegelőzés alapjait, a büntetőeljárásra és a nyomozás teljesítésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket, a krimináltaktikai, krimináltechnikai, kriminálmetodikai és kriminológiai ismereteket.

Képes megszerzett ismereteit más szakmai tantárgyak anyagának elsajátítása során integrálni és a képzés befejezését követően bűnügyi rendőrként a hatáskörébe tartozó egyszerűbb megítélésű bűncselekmények (vétségek) megelőzése, nyomozása és vizsgálata során alkotó módon, jogszerűen, szakszerűen és eredményesen alkalmazni.

3

Idegen nyelv

A tanuló elsajátítja a rendőr számára az alapszintű kommunikációhoz, a mindennapi beszédhelyzetekben és a szolgálati tevékenység során előforduló élőbeszéd megértéséhez, a beszélgetés folytatásához, az intézkedések megtételéhez szükséges idegen nyelvi ismereteket.

Képes a megszerzett idegen nyelvi ismereteit a szakmai tantárgyak anyagának elsajátítása során integrálni, differenciált képzéssel kiegészítve az alapfokú állami nyelvvizsga követelményeinek megfelelni, a képzés befejezését követően rendőrként a külföldi személyt az adott idegen nyelven a legáltalánosabb témákban felvilágosítani, szolgálati fellépése során a külföldi közlésének lényegét megérteni, részére az intézkedései során rövid utasításokat adni.

 

4

Informatikai ismeretek

A tanuló elsajátítja a rendőr tiszthelyettes számára szükséges információ-technológiai alapokat, operációs rendszereket, fájlkezelési, szövegszerkesztési, táblázat- és adatbázis-kezelési, grafika- és prezentációkészítési ismereteket, információs hálózati szolgáltatásokat, a rendészeti nyilvántartások és szakmai programok felhasználásának, alkalmazásának és kezelésének szabályait. Elsajátítja továbbá a vezeték nélküli hírközlő hálózaton történő kommunikációhoz szükséges nyelvi fordulatokat illetőleg az EDR készülékek kezelésével kapcsolatos ismereteket.

Képes szolgálati helyén a korszerű rendészeti informatikai rendszerek, programok és eszközök helyes kezelésére, használatára, a hálózati munkában a szabályos, felelős és jogosultságoknak megfelelő önálló ügykezelésre.

5

SZAKMAI ISMERETI SZAKCSOPORT

 

 • Tervezi, szervezi és végzi a rendőri ismeretek és határrendészeti ismeretek tantárgycsoport (közrendvédelmi, közlekedési, csapatszolgálati, általános szolgálati ismeretek, határőrizet, határforgalmi, határvédelmi), valamint a testnevelés és önvédelmi ismeretek, lőkiképzési ismeretek elméleti és gyakorlati oktatását;
 • részt vesz a szakirányú tanulói szakmai gyakorlatok előkészítésében, ellenőrzésében és értékelésében;
 • részt vesz a tanulók alaki megjelenésének, fellépésének és szolgálati érintkezésének tanórai és azon kívüli alakításában;
 • tervezi, szervezi és végzi a testnevelés és önvédelem elméleti és gyakorlati oktatását;
 • szervezi és végzi a törzsállomány lövészeteit, közreműködik a lőversenyek lebonyolításában;
 • tervezi, szervezi és részben segíti a törzsállomány és a tanulók tömeg- és versenysport tevékenységét, fizikai (erőnléti) állapotának felmérését, valamint szervezi az iskolán kívüli sportversenyekre történő felkészítést, ellátja a tanintézeti és BM versenyeken a csapatvezetői tevékenységeket;
 • koordinálja a torna- és kondicionáló terem és a sportpályák igénybevételét, felügyeli és fenntartja ezek állapotát;
 • működteti és felügyeli az iskolán belüli gyakorló határrendészeti kirendeltséget, a határforgalmi szakkabinet, taktikai helyiséget, a kispuska lőteret, a lőkiképzési szakkabinetet és az I. számú gyakorló bázist;
 • tervezi, szervezi és végzi a speciális intézkedéstaktikai gyakorlatokat, intézkedéstaktikai tréningeket és a rendészeti szervek állománya és egyéb megrendelők részére;
 • tervezi, szervezi és végzi a társadalmi és kommunikációs ismeretek elméleti és gyakorlati oktatását.

Oktatott tantárgyai:

 • közrendvédelmi ismeretek
 • közlekedési ismeretek
 • csapatszolgálati ismeretek
 • általános szolgálati ismeretek
 • testnevelés és önvédelmi ismeretek
 • társadalmi és kommunikációs ismeretek
 • határ és idegenrendészeti ismeretek
 • lőkiképzési ismeretek

Közrendvédelmi ismeretek

A tanuló elsajátítja a Rendőrség működésének alapjait, a rendőri intézkedések és a kényszerítő eszközök alkalmazásának szabályait, a különböző rendőri szolgálati formák ellátásának rendjét és szabályait, a Rendőrség sajátos feladatait és tevékenységét, valamint eljárását az eltérő jogállású személyek esetén.

6

Közlekedési ismeretek

A tanuló elsajátítja a Rendőrség Közlekedésrendészeti Szolgálatával kapcsolatos ismereteket, a közúti közlekedés szabályait, a közúti közlekedés igazgatásának rendőri feladatait, a közúti forgalom rendőri ellenőrzésének és irányításának szabályait, a gépjárművezetés-technikai ismereteket, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó előírásokat, valamint a rendőri intézkedéseket közúti baleset helyszínén.

7

Csapatszolgálati ismeretek

A csapatszolgálati képzés során a rendőr tanulók megismerkednek az egyéni védőfelszerelésekkel, kényszerítő eszközökkel valamint ezek használatát alap szinten elsajátítják.

A képzés során elméleti és gyakorlati tudást egyaránt szereznek, különböző taktikákkal és manőverekkel ismerkednek meg.

Ezt követően az elméletet gyakorlatba ültetjük, ahol a zárást, kutatást, ellenőrző átengedő pontot hoznak létre( EÁP), valamint tömegkezelési gyakorlatot hajtanak végre.

8

Általános szolgálati ismeretek

A tanuló elsajátítja a rendőr, illetve határrendész számára szükséges szolgálati érintkezési, alaki, munka- és egészségvédelmi, tereptani és topográfiai, védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi, személy- és munkaügyi, fegyelmi- és pénzügyi, adatvédelmi és ügykezelési ismereteket.

Képes bármilyen terepen és rendkívüli viszonyok között is a szolgálati feladatok ellátására, határozott és a szolgálati érintkezés szabályait betartó alakias fellépésre, munkaképességének és egészségének megőrzésére, a terepen történő tájékozódásra, tűzoltásra, valamint a katasztrófák helyszínén történő segítségnyújtásra, továbbá a tudatos, fegyelmezett szolgálatellátásra és a szabályoknak megfelelő ügykezelésre és ügyintézésre.

9

Testnevelés és önvédelmi ismeretek

A tanuló elsajátítja az egészséges életmóddal, a rendszeres testedzésnek a szervezetre gyakorolt hatásával, a fizikai felkészültség belügyi követelményeivel, az önvédelmi képzéssel, a biztonsági és balesetmegelőzési rendszabályokkal, a testnevelési és önvédelmi mozgásanyaggal (torna, atlétika, önvédelem és közelharc) kapcsolatos alapvető ismereteket; fejlessze mozgáskultúráját, fizikai erőnlétét, legfőképpen önvédelmi képességeit és készségét olyan szintre, hogy az megfeleljen a rendőr tiszthelyettessel szemben támasztott követelményeknek.

Képes a szakmai tantárgyak gyakorlati foglalkozásain, valamint a képzés befejezését követően rendőr tiszthelyettesként a szakmai munkában és a mindennapi élethelyzetekben jelentkező fizikai-erőnléti és egyéb mozgásos jellegű tevékenységeket, feladatokat egészségkárosodás nélkül elviselni és megoldani, az elsajátított ismereteket önmaga, társai és az állampolgárok védelme érdekében szakszerűen, jogszerűen és eredményesen alkalmazni; továbbá jó fizikai és egészségi állapotának, erőnlétének, terhelhetőségének fenntartására, fejlesztésére, önvédelmi és közelharc ismeretei, készségei folyamatos fejlesztésére. A képzés végére legyen képes az életkorának megfelelő, a rendőr tiszthelyettes részére előírt fizikai erőnléti norma eredményes teljesítésére.

10

Társadalmi és kommunikációs ismeretek

A tanuló elsajátítja a rendőr tiszthelyettes számára szükséges általános és speciális szakmai társadalomelméleti, szociológiai, pszichológiai, erkölcsi és etikai, valamint kommunikációs ismereteket, helyét, szerepét a polgári társadalomban.

Képes megszerzett ismereteit a szakmai tantárgyak anyagának elsajátítása során integrálni és a képzés befejezését követően rendőr tiszthelyettesként komplex, alkotó módon, jogszerűen, szakszerűen és eredményesen alkalmazni. Továbbá a társadalmi folyamatokban eligazodni, a különböző devianciákat felismerni, a társadalmi elvárásnak megfelelően viselkedni, erkölcsös magatartást tanúsítani, a társadalom közösségeivel, az állampolgárokkal helyesen és jól kommunikálni, differenciáltan és kulturáltan intézkedni, konfliktusmentesen együttműködni, ezáltal pozitív társadalmi elismertséget és megítélést elérni.

11

Határ- és idegenrendészeti ismeretek

A tanuló megismeri Magyarország helyét, szerepét az Európai Közösségi rendszerekben, a határrendészeti szolgálati ág fő jellemzőit, az államhatárral kapcsolatos alapfogalmakat, valamint a határrend fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Elsajátítja a határellenőrzés alapjait, az idegenrendészeti szabályokkal kapcsolatos rendőri ismereteket, tevékenységeket.

Képes szolgálati helyén határrendészettel összefüggő, valamint idegenrendészeti feladatok ellátására, a vonatkozó jogszabályok alkalmazására, hatékony személyazonosítás és okmányellenőrzés végzésére.

12

Lőkiképzési ismeretek

A tanuló elsajátítja a rendőr, illetve a határrendész számára rendszeresített egyéni lőfegyverek anyagismeretét, működésük, kezelésük, tűzkésszé tételük, szét- és összeszerelésük, tárolásuk, őrzésük, karbantartásuk alapvető szabályait, a lőelmélet (ballisztika) alapjait, a lőtéren betartandó biztonsági rendszabályokat.

Képes lövészeteken a fegyvereket időre tűz késszé tenni, a fegyverfogásokat, taktikai mozgásokat és a lőgyakorlatokat összehangoltan, eredményesen végrehajtani, az esetleges akadályokat elhárítani, a képzés befejezését követően rendőrként, illetve határrendészként lőfegyverét jártasság, illetve készség szintjén önállóan vagy kötelékben szakszerűen, jogszerűen, biztonságosan és eredményesen használni.

13

NEVELÉSI ÉS TERÜLETI SZAKMAI GYAKORLATI SZAKCSOPORT

 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakközépiskolában tanórán kívüli időben folyó személyiségfejlesztő munkát,
 • közreműködik a Tanulmányi Osztály bevonulással kapcsolatban kidolgozott, a tanulók fogadásának és módszertani felkészítésének tervének, ez alapján szervezett és végzett tanulói felszerelés folyamatában, a tanév eleji módszertani felkészítésében, általános felmérésében, a funkciót viselő tanulók eligazításában;
 • elkészíti a tanulói alapkiképzés programját, ez alapján tervezi, szervezi és a szakmai szakcsoportok bevonásával végzi a tanulók alapkiképzését, a tanintézeti képzés időszakában esetenként részt vesz a tanórák (lőkiképzés, általános szolgálati ismeretek stb.) megtartásában;
 • közreműködik a Tanulói Szállás Házirendjének összeállításában;
 • elkészíti az iskola ügyeleti szolgálati utasítást, szervezi és működteti az iskolai ügyeleti szolgálatot és végzi a tanulók iskolaügyeleti, informatikai labor- és kondicionálóterem –ügyeleti, valamint a tanulói ügyeletes osztálytitkár (szakaszparancsnoki) szolgálatba vezénylését, együttműködve az iskolaügyeletessel végzi a szolgálati feladatokat ellátó tanulók értékelését;
 • tervezi, szervezi és ellenőrzi a tanulók gépjárművezetői felkészítését;
 • kidolgozza a területi szakmai gyakorlatok terveit, ez alapján szervezi, ellenőrzi, értékeli és okmányolja a tanulók szakmai gyakorlatait;
 • kapcsolatot tart a Diákönkormányzat vezetőségével, az osztályok diákönkormányzati képviselőivel, segíti a testület működési dokumentumainak kidolgozásában, rendezvényei szervezésében, működése során jogai érvényesítésében és kötelezettségei teljesítésében;
 • részt vesz a követésvizsgálatok előkészítésében és végzésében;
 • fenntartja a munkafegyelmet, biztosítja a személyiségfejlesztő munka egységét, a pedagógus etikai előírásai érvényesülését, a szakcsoport állományának képzési időn is túli foglalkoztatását, alkalmi jellegű korai, kései és váratlan ellenőrzéseinek megvalósulását;
 • állománya pedagógiai ismereteit szinten tartja, fejleszti, ennek érdekében a szakterületnek megfelelően továbbképzéseken, módszertani foglalkozásokon és egyéb rendezvényeken vesz részt, illetve ilyeneket szervez és vezet;
 • részt vesz az iskola öntevékenysége innovatív segítésében, tekintélye, elismertsége kialakításában és fenntartásában;
 • végzi a feladatkörébe tartozó munkával kapcsolatos statisztikai adatgyűjtést, a statisztikai jelentések részanyagainak elkészítését, az adatszolgáltatást, valamint az elemző-értékelő munkát;
 • együttműködik az osztályfőnökökkel és a Koordinációs és Humánigazgatási Osztály munkatársaival, közreműködik a tanulók első beosztásba helyezésének intézésében, valamint a tanulók tanulmányi jellemzéseinek elkészítésében;
 • együttműködik az osztályfőnökökkel, a szakközépiskola, a Rendőrségi területi szakmai gyakorlatokat vezető szerveivel, a társtanintézetek és más szervek azonos szintű és feladatkörű szerveivel;
 • végzi a mentorok felkészítésének koordinálását;
 • irányítja, felügyeli az iskolaügyeletes szolgálat (ügyeletesek) tevékenységét, a szakközépiskola objektumának technikai őrzését, a belső rendszabályok betartását;
 • irányítja az iskolaügyeletes szolgálat (ügyeletesek) tevékenységét, kidolgozza, és naprakészen vezeti az ehhez szükséges okmányokat és terveket, szervezi ezek végrehajtását, végzi az állandó ügyeleti szolgálatot ellátók továbbképzésével kapcsolatos feladatokat, szakterületi vonatkozásban részt vesz a belső rendelkezések kidolgozásában, vezeti az ügyeletesek szolgálatteljesítésével összefüggő nyilvántartásokat.