Munka

Pályázatok száma: 4

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

székhelye: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

levélcím: 1281 Budapest, Pf. 209.

Telefon: 36-1-391-3548, Fax: 36-1-391-3549

email: arszg@arszg.hu

(a továbbiakban: Kiíró)

 

pályázatot hirdet a vagyonkezelésében álló, a pályázati kiírás műszaki leírásában felsorolt épületeiben, és az ott megjelölt helyiségekben megvalósítandó új klíma berendezések beszerzése, felszerelése, beépítése, beüzemelése, valamint a kapcsolódó, szükséges villanyszerelési, és egyéb kisebb építési munkálatok elvégzése tárgyában, vállalkozási szerződés megkötésével. A vállalkozási szerződés határozott idejű, a szerződés megkötésétől kezdődően, a vállalkozási tevékenység maradéktalan befejezéséig, de legkésőbb 2018. június 01. napjáig tart. A szerződés lejártakor nem alakul át határozatlan idejűvé.

 Ajánlatkérés tárgya:

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium területén található, a pályázati kiírás műszaki leírásában felsorolt épületekben, helyiségekben új klíma berendezések beszerzése és felszerelése, valamint a kapcsolódó, szükséges munkálatok elvégzése.

Kiíró az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal valógazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, vonatkozó fejezetei alapján nyílt pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában, de a Kiíró vagyonkezelésében álló, természetben az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium székhelyén és működési területén a megjelölt épületekben és helyiségekben határozott idejű vállalkozási szerződés keretében elvégzendő fenti tárgyú beszerzés és építési munkák elvégzése körében.

A vállalkozási szerződés a pályázati kiírásban foglaltak illetőleg a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, az eredményes pályázati eljárást követően kerül a nyertes pályázóval megkötésre, 2018. január 17-ig. A vállalkozási szerződés határozott idejű, szerződés lejártát követően nem alakul át határozatlan időtartamúvá, a szerződés minden külön jognyilatkozat tételi kötelezettség, vagy eljárási cselekmény nélkül megszűnik a teljesítés maradéktalan, a szerződésben megállapított határidők valamint minőségi és egyéb feltételek szerinti elvégzését követően, de legkésőbb 2018. június 1-én.

 A pályázattal kapcsolatban az Ügyintéző:

Bikády Bálint ka.

Tmf.

Ellátási és Fenntartási Osztály

e-mail: bikady.balint@arszg.hu

mobil telefonszám: 06/70 491 7832

 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 12. 11.00 óra

Pályázatot csak olyan bejegyzett vagy nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet vagy olyan egyéni vállalkozó nyújthat be, aki a pályázati anya­got az intézmény honlapjáról letöltötte. A pályázati anyag, és az indulás joga másra át nem ruházható.

A jelentkező a pályázati anyag letöltésével kötelezi magát arra, hogy az abban szereplő informá­ciókat bizalmasan kezeli, azt harmadik személyek tudomására nem hozza.

 Az épületek, helyiségek előzetesen megtekinthetőek 2018. január 04. napjától 2018. január 05. napjáig, 8.00-11.00 óra között, előre egyeztetett időpontban.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

Az ajánlatok benyújtása történhet személyesen a Kiíró székhelyén, a pályázat benyújtására fentiekben megjelölt időpontig, az Ellátási és Fenntartási Osztályon, illetve postai úton, ajánlott küldeményben.

A pályázati anyagot az erre jogosult aláírásával (cégszerűen) ellátva, magyar nyelven, papír alapon,1 példányban, kell benyújtani.

A cégszerű aláírás: a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében az érvényes és hatályos aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá történő aláírás, a cég hivatalos (adószámát is feltüntető) pecsétjével együttesen.

A sérülésmentesen, fel nem nyitható borítékon fel kell tüntetni az alábbiakat:

„Pályázat az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban új klíma berendezések beszerzése és beépítése tárgyában. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel.”

A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet.

A pályázat akkor tekinthető határidőn belül benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig átvételére a Kiíró erre jogosult képviselőjének részéről sor kerül, vagy a postai küldemény igazolt módon megérkezett.

A pályázatok bontásának helye és ideje:

 A Kiíró székhelyén, az Ellátási és Fenntartási Osztályon, a benyújtási határidő lejártát követően azonnal. A pályázatok felbontásánál a pályázók jelen lehetnek.

 A hiánypótlás lehetősége:

A pályázónak lehetősége van önkéntes hiánypótlásra, illetve ajánlatának visszavonására legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.

A pályázat eredményhirdetése:

2018. január 18.

A nyertes pályázóval való szerződéskötés: legkésőbb 2018. január 22-ig.

 A nyertes pályázónak vállalnia szükséges, hogy a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2018. április 01-ig a vállalkozási tevékenységet megkezdi.

A pályázatok elbírálásának módja és szempontjai:

Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el győztes ajánlatként.

Kiíró a pályázóktól a megadott adatok alapján olyan pályázati anyagok összeállítását várja, amely javaslatokat tesz a beépítendő berendezésekre – azok műszaki paramétereinek és árainak megjelölésével együttesen, valamint a megvalósítandó építészeti és műszaki megoldásokra (pl. felszerelés, elvezetés, szellőzés, stb) is.

Alkalmassági feltételek:

Nem köthető szerződés azzal, aki vagy amely szervezet

 • csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll;
 • tevékenységét felfüggesztette vagy tevékenységét felfüggesztették;
 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
 • a hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint olyan bűncselekményt követett el, melynek alapján a szerződéssel érintett tevékenységet nem végezheti.

A vállalkozási tevékenység színvonala:

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázatban vállalt új gépek, berendezések, alkatrészek és egyéb szükséges eszközök beszerzéséhez, azok beépítéséhez szükséges anyagi forrásokkal és műszaki ismeretekkel, a klíma berendezések felszereléséhez, beüzemeléséhez előírt szakmai ismeretekkel és érvényes engedélyekkel és kötelező regisztrációval.

A beépítésre kerülő klímáknak a megadott és előzetesen felmért négyzetméter valamint légköbméter alapján alkalmasnak kell lennie az adott épület, helyiség funkciója szerinti hűtésére.

A kiírás tárgya, műszaki leírása:

 Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium egyes tantermeinek és irodáinak új klíma berendezésekkel történő felszerelése.

Az ajánlattevő feladata a helyiségek mérete és funkciója alapján a szükséges teljesítmény értékek meghatározása és annak megfelelő berendezések ajánlása.

Az ajánlatban javasolt berendezések klímagáz tömege ne haladja meg az 517/2014/EU rendelet szerinti 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségét készülékenként.

Az árajánlat készítésénél ajánlattevő feladata, hogy az épületek villamos hálózata az új berendezések okozta többlet terhelést fel tudják-e venni, esetlegesen az épületek betáplálását kell megnövelni. Abban az esetben, ha többlet betáplálásra van szükség, annak kivitelezési munkáit és költségeit az ajánlatnak tartalmaznia kell. Ennek felmérésében szakmai segítséget nyújtunk a bejárás alkalmával.

Az alábbi helyiségek klíma berendezéssel történő ellátására kérjük az ajánlatot:

Kapuügyelet                         szolgálati helyiség                      36,62 m2           97,77 lm3

Parancsnoki épület             igazgatói iroda                            29,65 m2           87,47 lm3

Parancsnoki épület             tanácsterem                                30,90 m2            91,01 lm3

„A” épület                              kis összevonó                            126,20 m2         395,01 lm3

„A” épület                              nagy összevonó                        204,23 m2        690,30 lm3

„A” épület                              303. informatika terem             72,15 m2         225,83 lm3

„B” épület                               022. informatika terem            74,96 m2         241,37 lm3

„B” épület                               kombinált összevonó              220,94 m2         740,15 lm3

Kiíró a vállalkozási szerződés teljesítésének időtartamára biztosítja a nyertes pályázó számára a területére történő bejutást – a beérkező személyek és gépjárművek adatainak előzetes leadása mellett -, valamint az építési munkálatok végzéséhez igény szerint együttműködést, szakmai konzultációt, továbbá szükség szerint villamos energia, víz-és csatorna felhasználást, egyes bekötések engedélyezését.

Amennyiben az építési – szerelési munkálatok valamely hatósági engedély kötelesek, azokat saját költségén a nyertes pályázó köteles beszerezni.

A vállalkozási jogviszony fennállása alatt a nyertes pályázó, mint vállalkozó, a rá vonatkozó, hatályos jogszabályokat, hatósági előírásokat, munka- tűz – és balesetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartja és alkalmazottaival is betartatja – melyért felelősséget vállal.

A nyertes pályázó, mint vállalkozó a Kiíró épületeiben, helyiségeiben építészeti munkálatokat, átalakítást, bontást, eltakarást, stb. csak Kiíró előzetes írásbeli hozzájárulásával és egyetértésével végezhet. Amennyiben e tevékenységek engedély kötelesek, ezekről is meg kell állapodni.

Kiíró jogosult rendszeresen ellenőrizni és/vagy műszaki szakértő útján ellenőriztetni a vállalkozási szerződésben foglaltak betartását, az építési munkálatok végzését.

A pályázathoz csatolni kell:

A pályázat érvényességének feltétele (egyben ezek bármelyikének hiánya a pályázatból történő kizárást eredményezi) az alábbi dokumentumok pályázathoz történő csatolása:

 • mellékelt adatlap kitöltve, aláírva;
 • gazdasági társaság esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyzés folyamatba tételét igazoló cégbírósági igazolás;
 • gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldány;
 • egyéni vállalkozó esetén a pályázónak be kell nyújtania az egyéni vállalkozói igazolványának másolatát/ hatósági nyilvántartási adatainak igazolására kiállított okiratot;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó csőd – vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
 • nyilatkozatot, hogy a pályázó a tevékenységi körét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.§ 20. pontja szerinti köztartozása nincs;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott;
 • a pályázó számlavezető pénzintézetétől nyilatkozat arról, hogy mióta vezeti a pályázó bankszámláját, továbbá, hogy a számlán a pénzforgalom rendszeres-e, a pályázó fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e és a számláján az elmúlt egy év során 60 napot meghaladó sorban álló tétel volt-e,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül.
 • a pályázó Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál történt regisztrációjának megfelelő igazolása

Az elbírálásnál kizáró ok, ha a pályázó nem nyilatkozik a pályázati kiírásban szereplő összes feltétel elfogadásáról, vagy bármelyik kötelezően benyújtandó okmánya hiányzik.

A nyertes pályázóval a Kiíró vállalkozási szerződést köt, 2018. január 22-ig.

 Érvényes a pályázat, amennyiben

 • a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott helyen és módon, az ajánlattételi határidőig nyújtották be,
 • a pályázat felhívásban és dokumentációban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelel,
 • pályázó igazolja, hogy a pályázati kiírásban szereplő kizáró okok nem állnak fenn vele szemben,
 • pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 43. §-ban foglaltak szerint megtartja.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolási kötelezettség nélkül érvénytelennek nyilvánítsa.

Eredménytelen a pályázati felhívás:

 • az ajánlattételi határidőig nem érkezett érvényes pályázat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,
 • Kiíró döntése alapján eredménytelen az eljárás, ha az ajánlatok elbírálásakor az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekét súlyosan sértő cselekményt követett el.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az azonos értékű, megfelelően benyújtott ajánlatot adó pályázókkal további tárgyalásokat folytasson a legkedvezőbb összegű és legelőnyösebb feltételeket biztosító ajánlat elérése érdekében.

A pályázat elbírálása nem nyilvános!

A bíráló bizottság a benyújtott ajánlatokat mérlegelve szabadon dönt.

A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy:

 • a jelen pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja,
 • a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
 • bármely, jelen felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, a pályázók megfelelő értesítése mellett módosítson,
 • a nyertes pályázó visszalépése esetén a második, összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval vállalkozási szerződést kössön.

 

Remeteszőlős, 2017. december ….

A pályázati anyag letöltése

 

***

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

székhelye: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

levélcím: 1281 Budapest, Pf. 209.

Telefon: 36-1-391-3548, Fax: 36-1-391-3549

email: arszg@arszg.hu

(a továbbiakban: Kiíró)

pályázatot hirdet a vagyonkezelésében álló fenti ingatlan Nagykovácsi út utcafronti kerítésének bontása, javítása, új készítése, valamint lábazat bontása és javítása, kapuk javítása, cseréje, korlát készítése és a kapcsolódó építési munkálatokelvégzése, a keletkező bontási hulladék, törmelék elszállítása tárgyában a pályázati kiírásban részletezett építési munkálatok elvégzésére vállalkozási szerződés megkötésével. A vállalkozási szerződés határozott idejű, a szerződés megkötésétől kezdődően, a vállalkozási tevékenység maradéktalan befejezéséig, de legkésőbb 2018. június hó 01. napjáig tart. A szerződés lejártakor nem alakul át határozatlan idejűvé.

 Ajánlatkérés tárgya:

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium területén található, a Nagykovácsi út felé eső telekhatáron lévő jelenlegi kerítés elbontása, javítása, új készítése, lábazat, kapuk javítása, cseréje, korlát készítése a kapcsolódó, szükséges építési munkálatok elvégzése, a keletkező bontási hulladék, törmelék elszállítása.

Kiíró az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal valógazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, vonatkozó fejezetei alapján nyílt pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában, de a Kiíró vagyonkezelésében álló, természetben az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium székhelyén és működési területén a fent megjelölt kerítés, és kapuk építési munkálatainak elvégzése körében, határozott idejű vállalkozási szerződés keretében.

A vállalkozási szerződés a pályázati kiírásban foglaltak illetőleg a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, az eredményes pályázati eljárást követően kerül a nyertes pályázóval megkötésre, 2018. január 23-ig. A vállalkozási szerződés határozott idejű, a szerződés lejártát követően nem alakul át határozatlan időtartamúvá, a szerződés minden külön jognyilatkozat tételi kötelezettség, vagy eljárási cselekmény nélkül megszűnik a teljesítés maradéktalan, a szerződésben megállapított határidők valamint minőségi és egyéb feltételek szerinti elvégzését követően, de legkésőbb 2018. június 1-én.

 A pályázattal kapcsolatban az Ügyintéző:

Bikády Bálint ka.

Tmf.

Ellátási és fenntartási osztály

elérhetőségei: bikady.balint@arszg.hu

mobil telefonszám: 06/70 491 7832

 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 19. 11.00 óra

Pályázatot csak olyan bejegyzett vagy nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet vagy olyan egyéni vállalkozó nyújthat be, aki a pályázati anya­got az intézmény honlapjáról letöltötte. A pályázati anyag, és az indulás joga másra át nem ruházható.

A jelentkező a pályázati anyag letöltésével kötelezi magát arra, hogy az abban szereplő informá­ciókat bizalmasan kezeli, azt harmadik személyek tudomására nem hozza.

 Az elvégzendő feladat, a munkaterület és a jelenlegi kerítés előzetesen megtekinthető 2018 év január hó 08 napjától 2018. január 09 napjáig, 8.00 – 11.00 óra között, előre egyeztetett időpontban.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

Az ajánlatok benyújtása történhet személyesen a Kiíró székhelyén, a pályázat benyújtására fentiekben megjelölt időpontig, az Ellátási és Fenntartási Osztályon, illetve postai úton, ajánlott küldeményben.

A pályázati anyagot az erre jogosult aláírásával (cégszerűen) ellátva, magyar nyelven, papír alapon, egy példányban, kell benyújtani.

A cégszerű aláírás: a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az érvényes és hatályos aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá történő aláírás, a cég hivatalos (adószámát is feltüntető) pecsétjével együttesen.

A sérülésmentesen, fel nem nyitható borítékon fel kell tüntetni az alábbiakat:

„Pályázat az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Nagykovácsi úti utcafrontjának telekhatárán lévő kerítés bontása, javítása, lábazat készítése, kapuk javítása, cseréje és a bontási hulladék elszállítása tárgyában. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel.”

A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet.

A pályázat akkor tekinthető határidőn belül benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig átvételére a Kiíró erre jogosult képviselőjének részéről sor kerül, vagy a postai küldemény igazolt módon megérkezett.

A pályázatok bontásának helye és ideje:

A Kiíró székhelyén, az Ellátási és Fenntartási Osztályon, a benyújtási határidő lejártát követően azonnal. A pályázatok felbontásánál a pályázók jelen lehetnek.

A hiánypótlás lehetősége:

A pályázónak lehetősége van önkéntes hiánypótlásra, illetve ajánlatának visszavonására legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.

A pályázat eredményhirdetése:

2018. január 22.

A nyertes pályázóval való szerződéskötés: legkésőbb 2018. január 23-ig.

 A nyertes pályázónak vállalnia szükséges, hogy a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2018. április 01-ig a vállalkozási tevékenységet megkezdi.

A pályázatok elbírálásának módja és szempontjai:

Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el győztes ajánlatként.

Kiíró a pályázóktól a megadott adatok és a felmérés alapján részletes ajánlatokat vár a megvalósítandó feladat építési feladatainak körében a felhasználandó anyagok, valamint az elvégzendő munkálatok munkadíj és anyagköltségeinek kimutatásával, teljesítési határidők megadásával.

Alkalmassági feltételek:

Nem köthető szerződés azzal, aki, vagy amely szervezet

 • csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll;
 • tevékenységét felfüggesztette vagy tevékenységét felfüggesztették;
 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
 • a hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint olyan bűncselekményt követett el, melynek alapján a szerződéssel érintett tevékenységet nem végezheti.

A vállalkozási tevékenység színvonala:

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázatban vállalt tevékenység ellátásához szükséges anyagi forrásokkal és megfelelő szakmai ismeretekkel, érvényes engedélyekkel.

A kiírás tárgya, műszaki leírása:

 Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium utcafronti és ahhoz kapcsolódó Kapuügyeletig bevezető kerítés lábazati javítása és új kerítés elemek felszerelése automatikus teherkapuval és mechanikus személykapuval.

Elvégzendő munkák:

Kerítés bontása:           – 1,60 m magas kerítés elemek bontása 353 m hosszban

 • 0,60 m magas kerítés elemek bontása 46 m hosszban
 • teherkapu bontása 8 m szélességben
 • személykapu bontása
 • bontott anyagok elszállítása

Lábazat:

 • beton lábazat hibáinak javítása szükség szerint
 • beton lábazat felcsiszolása teljes felületen (kb. 350 m2)

Új kerítés készítése:

 • 1,60 m magas kerítés elemek beszerzése és beépítése

A kerítés elemek és tartószerkezetek felületkezelt kivitelben kell, hogy elhelyezésre kerüljenek beleértve azok rögzítő szerkezeteit is. A kerítés elemek fajtáját előzetes egyeztetés alapján választjuk ki.

 • 0,60 m magas kerítés elemek beszerzése és beépítése

Típusa és kivitele megegyező a többi kerítés elem követelményeivel

Új kapuk készítése:

 • Automatikus működésű teherkapu beépítése

Kialakítása illeszkedjen a kerítés elemekhez, felületkezelése azonos a többi elemével

 • Személykapu beépítése

Kialakítása egyezzen meg a teherkapuval és kerítéssel

Kiíró a vállalkozási szerződés teljesítésének időtartamára biztosítja a nyertes pályázó számára a területére történő bejutást – a beérkező személyek és gépjárművek adatainak előzetes leadása mellett -, valamint az építési munkálatok végzéséhez igény szerint együttműködést, szakmai konzultációt, továbbá szükség szerint villamos energia, víz-és csatorna felhasználást.

Amennyiben az építési munkálatok valamely hatósági engedély kötelesek, azokat saját költségén a nyertes pályázó köteles beszerezni, ill. azok beszerzésében együttműködni a Kiíróval, mint Megrendelővel.

A vállalkozási jogviszony fennállása alatt a nyertes pályázó, mint vállalkozó, a rá vonatkozó, hatályos jogszabályokat, hatósági előírásokat, munka- tűz – és balesetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartja és alkalmazottaival is betartatja – melyért felelősséget vállal.

A nyertes pályázó, mint vállalkozó a teljesítés során csak Kiíró előzetes írásbeli hozzájárulásával és egyetértésével végezheti a szükséges bontási, építési munkálatokat. Amennyiben e tevékenységek engedély kötelesek, ezekről is meg kell állapodni.

Kiíró jogosult rendszeresen ellenőrizni és/vagy műszaki szakértő útján ellenőriztetni a vállalkozási szerződésben foglaltak betartását, az építési munkálatok végzését.

A pályázathoz csatolni kell:

A pályázat érvényességének feltétele (egyben ezek bármelyikének hiánya a pályázatból történő kizárást eredményezi) az alábbi dokumentumok pályázathoz történő csatolása:

 • mellékelt adatlap kitöltve, aláírva;
 • gazdasági társaság esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyzés folyamatba tételét igazoló cégbírósági igazolás;
 • gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldány;
 • egyéni vállalkozó esetén a Pályázónak be kell nyújtania az egyéni vállalkozói igazolványának másolatát/ hatósági nyilvántartási adatainak igazolására kiállított okiratot;
 • nyilatkozat arról, hogy a Pályázó csőd – vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
 • nyilatkozatot, hogy a Pályázó a tevékenységi körét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel;
 • nyilatkozatot arról, hogy a Pályázónak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.§ pontja szerinti köztartozása nincs;
 • nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el;
 • nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott;
 • a Pályázó számlavezető pénzintézetétől nyilatkozat arról, hogy mióta vezeti a Pályázó bankszámláját, továbbá, hogy a számlán a pénzforgalom rendszeres-e, a Pályázó fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e és a számláján az elmúlt egy év során 60 napot meghaladó sorban álló tétel volt-e,
 • nyilatkozat arról, hogy a Pályázó átlátható szervezetnek minősül.

Az elbírálásnál kizáró ok, ha a Pályázó nem nyilatkozik a pályázati kiírásban szereplő összes feltétel elfogadásáról, vagy bármelyik kötelezően benyújtandó okmánya hiányzik.

A nyertes pályázóval a Kiíró vállalkozási szerződést köt, 2018. január 23-ig.

 Érvényes a pályázat, amennyiben

 • a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott helyen és módon, az ajánlattételi határidőig nyújtották be,
 • a pályázat felhívásban és dokumentációban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelel,
 • pályázó igazolja, hogy a pályázati kiírásban szereplő kizáró okok nem állnak fenn vele szemben,
 • pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 43. §-ban foglaltak szerint megtartja.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolási kötelezettség nélkül érvénytelennek nyilvánítsa.

Eredménytelen a pályázati felhívás:

 • az ajánlattételi határidőig nem érkezett érvényes pályázat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,
 • Kiíró döntése alapján eredménytelen az eljárás, ha az ajánlatok elbírálásakor az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet 42. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekét súlyosan sértő cselekményt követett el.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az azonos értékű, megfelelően benyújtott ajánlatot adó pályázókkal további tárgyalásokat folytasson a legkedvezőbb összegű és legelőnyösebb feltételeket biztosító ajánlat elérése érdekében.

A pályázat elbírálása nem nyilvános!

A bíráló bizottság a benyújtott ajánlatokat mérlegelve szabadon dönt.

A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy: 

 • a jelen pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja,
 • a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
 • bármely, jelen felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, a pályázók megfelelő értesítése mellett módosítson,
 • a nyertes pályázó visszalépése esetén a második, összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval vállalkozási szerződést kössön.

 

Remeteszőlős, 2017. december ….

A pályázati anyag letöltése

***

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

székhelye: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

levélcím: 1281 Budapest, Pf. 209.

Telefon: 36-1-391-3548, Fax: 36-1-391-3549

email: arszg@arszg.hu

(a továbbiakban: Kiíró)

pályázatot hirdet a vagyonkezelésében álló fenti ingatlan 22. számú épületének 1. számú tanulói szállás pince részében a fűtési, a hideg-melegvíz és a vízellátást biztosító gerincvezetékek javítása, cseréje tárgyában, vállalkozási szerződés megkötésével. A vállalkozási szerződés határozott idejű, a szerződés megkötésétől kezdődően, a vállalkozási tevékenység maradéktalan befejezéséig, de legkésőbb 2018. június hó 01. napjáig tart. A szerződés lejártakor nem alakul át határozatlan idejűvé.

Ajánlatkérés tárgya:

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium területén található, 22. számú épületben az 1. számú tanulói szállás pincéjében a fűtési, hideg-melegvíz és a vízellátást biztosító gerincvezetékek javítása, cseréje a megadott műszaki leírás alapján.

Kiíró az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal valógazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, vonatkozó fejezetei alapján nyílt pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában, de a Kiíró vagyonkezelésében álló, természetben az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium székhelyén és működési területén a fent megjelölt építési munkák elvégzésére határozott idejű vállalkozási szerződés keretében.

A vállalkozási szerződés a pályázati kiírásban foglaltak illetőleg a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, az eredményes pályázati eljárást követően kerül a nyertes pályázóval megkötésre, 2018. január 31-ig.

A vállalkozási szerződés határozott idejű, a szerződés lejártát követően nem alakul át határozatlan időtartamúvá, a szerződés minden külön jognyilatkozat tételi kötelezettség, vagy eljárási cselekmény nélkül megszűnik a teljesítés maradéktalan, a szerződésben megállapított határidők valamint minőségi és egyéb feltételek szerinti elvégzését követően, de legkésőbb 2018. június 1-én.

 A pályázattal kapcsolatban az Ügyintéző:

Bikády Bálint ka.

Tmf.

Ellátási és fenntartási osztály

elérhetőségei: bikady.balint@arszg.hu

mobil telefonszám: 06/70 491 7832

 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 25. 11.00 óra

Pályázatot csak olyan bejegyzett vagy nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet vagy olyan egyéni vállalkozó nyújthat be, aki a pályázati anya­got az intézmény honlapjáról letöltötte. A pályázati anyag, és az indulás joga másra át nem ruházható.

A jelentkező a pályázati anyag letöltésével kötelezi magát arra, hogy az abban szereplő informá­ciókat bizalmasan kezeli, azt harmadik személyek tudomására nem hozza.

Az elvégzendő feladat, a munkaterület és a jelenlegi kerítés előzetesen megtekinthető 2018 év január hó 15. napjától 2018. január 16. napjáig, 8.00 – 11.00 óra között, előre egyeztetett időpontban.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

Az ajánlatok benyújtása történhet személyesen a Kiíró székhelyén, a pályázat benyújtására fentiekben megjelölt időpontig, az Ellátási és Fenntartási Osztályon, illetve postai úton, ajánlott küldeményben.

A pályázati anyagot az erre jogosult aláírásával (cégszerűen) ellátva, magyar nyelven, papír alapon, egy példányban, kell benyújtani.

A cégszerű aláírás: a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az érvényes és hatályos aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá történő aláírás, a cég hivatalos (adószámát is feltüntető) pecsétjével együttesen.

A sérülésmentesen, fel nem nyitható borítékon fel kell tüntetni az alábbiakat:

„Pályázat az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 22. számú épületének 1. számú tanulói szállás pincéjében fűtés, hideg-melegvíz és a vízellátást biztosító gerincvezetékek cseréje, javítása tárgyában. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel.”

A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet.

A pályázat akkor tekinthető határidőn belül benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig átvételére a Kiíró erre jogosult képviselőjének részéről sor kerül, vagy a postai küldemény igazolt módon megérkezett.

A pályázatok bontásának helye és ideje:

 A Kiíró székhelyén, az Ellátási és Fenntartási Osztályon, a benyújtási határidő lejártát követően azonnal. A pályázatok felbontásánál a pályázók jelen lehetnek.

A hiánypótlás lehetősége:

A pályázónak lehetősége van önkéntes hiánypótlásra, illetve ajánlatának visszavonására legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.

A pályázat eredményhirdetése:

2018. január 29.

A nyertes pályázóval való szerződéskötés: legkésőbb 2018. január 31-ig.

A nyertes pályázónak vállalnia szükséges, hogy a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2018. április 01-ig a vállalkozási tevékenységet megkezdi.

A pályázatok elbírálásának módja és szempontjai:

Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el győztes ajánlatként.

Kiíró a pályázóktól a megadott adatok és a felmérés alapján részletes ajánlatokat vár a megvalósítandó feladat építési feladatainak körében a felhasználandó anyagok, valamint az elvégzendő munkálatok munkadíj és anyagköltségeinek kimutatásával, teljesítési határidők megadásával.

Alkalmassági feltételek:

Nem köthető szerződés azzal, aki, vagy amely szervezet

 • csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll;
 • tevékenységét felfüggesztette vagy tevékenységét felfüggesztették;
 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
 • a hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint olyan bűncselekményt követett el, melynek alapján a szerződéssel érintett tevékenységet nem végezheti.

A vállalkozási tevékenység színvonala:

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázatban vállalt tevékenység ellátásához szükséges anyagi forrásokkal és megfelelő szakmai ismeretekkel, érvényes engedélyekkel.

A kiírás tárgya, műszaki leírása:

 Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 22. számú épületének, 1. számú tanulói szállás pincéjében a fűtési, hideg-melegvíz és a vízellátást biztosító gerincvezetékek a pincei folyosón szabadon szereltek hőszigetelés nélkül.

A gerincvezetékekről csatlakoznak le a felszálló ágak. a függőleges elosztók már új szerelésű, többnyire rézcső kialakításúak. A gerincvezeték régebbi, horganyzott acélcsőből készültek, nagyon korrodáltak, sok helyen javítottak. A függőleges elosztókhoz golyóscsapokon keresztül csatlakoznak.

Ajánlattevő feladata a cserélendő csőhálózat és kapcsolódó szerelvényeinek felmérése, javaslat tétel a felhasználandó anyagokról és megoldásokról, emellett azok beárazása, anyag-költség és munkadíj megjelölés.

A munkálatok elvégzésére kizárólag tanítás mentes napokon lesz lehetőség, de a munkafolyamat szakaszolható.

Kiíró a vállalkozási szerződés teljesítésének időtartamára biztosítja a nyertes pályázó számára a területére történő bejutást – a beérkező személyek és gépjárművek adatainak előzetes leadása mellett -, valamint az építési munkálatok végzéséhez igény szerint együttműködést, szakmai konzultációt, továbbá szükség szerint villamos energia, víz-és csatorna felhasználást.

Amennyiben az építési munkálatok valamely hatósági engedély kötelesek, azokat saját költségén a nyertes pályázó köteles beszerezni, ill. azok beszerzésében együttműködni a Kiíróval, mint Megrendelővel.

A vállalkozási jogviszony fennállása alatt a nyertes pályázó, mint vállalkozó, a rá vonatkozó, hatályos jogszabályokat, hatósági előírásokat, munka- tűz – és balesetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartja és alkalmazottaival is betartatja – melyért felelősséget vállal.

A nyertes pályázó, mint vállalkozó a teljesítés során csak Kiíró előzetes írásbeli hozzájárulásával és egyetértésével végezheti a szükséges bontási, építési munkálatokat. Amennyiben e tevékenységek engedély kötelesek, ezekről is meg kell állapodni.

Kiíró jogosult rendszeresen ellenőrizni és/vagy műszaki szakértő útján ellenőriztetni a vállalkozási szerződésben foglaltak betartását, az építési munkálatok végzését.

A pályázathoz csatolni kell:

A pályázat érvényességének feltétele (egyben ezek bármelyikének hiánya a pályázatból történő kizárást eredményezi) az alábbi dokumentumok pályázathoz történő csatolása:

 • mellékelt adatlap kitöltve, aláírva;
 • gazdasági társaság esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyzés folyamatba tételét igazoló cégbírósági igazolás;
 • gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldány;
 • egyéni vállalkozó esetén a Pályázónak be kell nyújtania az egyéni vállalkozói igazolványának másolatát/ hatósági nyilvántartási adatainak igazolására kiállított okiratot;
 • nyilatkozat arról, hogy a Pályázó csőd – vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
 • nyilatkozatot, hogy a Pályázó a tevékenységi körét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel;
 • nyilatkozatot arról, hogy a Pályázónak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.§ pontja szerinti köztartozása nincs;
 • nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el;
 • nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott;
 • a Pályázó számlavezető pénzintézetétől nyilatkozat arról, hogy mióta vezeti a Pályázó bankszámláját, továbbá, hogy a számlán a pénzforgalom rendszeres-e, a Pályázó fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e és a számláján az elmúlt egy év során 60 napot meghaladó sorban álló tétel volt-e,
 • nyilatkozat arról, hogy a Pályázó átlátható szervezetnek minősül.

Az elbírálásnál kizáró ok, ha a Pályázó nem nyilatkozik a pályázati kiírásban szereplő összes feltétel elfogadásáról, vagy bármelyik kötelezően benyújtandó okmánya hiányzik.

A nyertes pályázóval a Kiíró vállalkozási szerződést köt, 2018. január 31-ig.

Érvényes a pályázat, amennyiben

 • a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott helyen és módon, az ajánlattételi határidőig nyújtották be,
 • a pályázat felhívásban és dokumentációban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelel,
 • pályázó igazolja, hogy a pályázati kiírásban szereplő kizáró okok nem állnak fenn vele szemben,
 • pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 43. §-ban foglaltak szerint megtartja.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolási kötelezettség nélkül érvénytelennek nyilvánítsa.

Eredménytelen a pályázati felhívás:

 • az ajánlattételi határidőig nem érkezett érvényes pályázat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,
 • Kiíró döntése alapján eredménytelen az eljárás, ha az ajánlatok elbírálásakor az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet 42. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekét súlyosan sértő cselekményt követett el.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az azonos értékű, megfelelően benyújtott ajánlatot adó pályázókkal további tárgyalásokat folytasson a legkedvezőbb összegű és legelőnyösebb feltételeket biztosító ajánlat elérése érdekében.

A pályázat elbírálása nem nyilvános!

A bíráló bizottság a benyújtott ajánlatokat mérlegelve szabadon dönt.

A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy:

 • a jelen pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja,
 • a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
 • bármely, jelen felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, a pályázók megfelelő értesítése mellett módosítson,

a nyertes pályázó visszalépése esetén a második, összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval vállalkozási szerződést kössön.

 

Remeteszőlős, 2017. december ….

A pályázati anyag letöltése

***

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

székhelye: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

levélcím: 1281 Budapest, Pf. 209.

Telefon: 36-1-391-3548, Fax: 36-1-391-3549

email: arszg@arszg.hu

(a továbbiakban: Kiíró)

pályázatot hirdet a vagyonkezelésében álló 1. számú Iskolaügyelet épületének bontási, felújítási munkálatai ellátására, vállalkozási szerződés megkötésével. A vállalkozási szerződés határozott idejű, a szerződés megkötésétől kezdődően, a vállalkozási tevékenység maradéktalan befejezéséig, de legkésőbb 2018. június hó 01. napjáig tart. A szerződés lejártakor nem alakul át határozatlan idejűvé.

Ajánlatkérés tárgya:

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium területén található, 1. számú épület – Iskolaügyelet – jelenlegi épületének bontási, felújítási munkálatainak teljes körű elvégzése, a megadott műszaki leírás és felmérés alapján.

Kiíró az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal valógazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, vonatkozó fejezetei alapján nyílt pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában, de a Kiíró vagyonkezelésében álló, természetben az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium székhelyén és működési területén a fent megjelölt építési, felújítási munkálatok elvégzése körében, határozott idejű vállalkozási szerződés keretében.

A vállalkozási szerződés a pályázati kiírásban foglaltak illetőleg a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, az eredményes pályázati eljárást követően kerül a nyertes pályázóval megkötésre, 2018. január 31-ig.

A vállalkozási szerződés határozott idejű, a szerződés lejártát követően nem alakul át határozatlan időtartamúvá, a szerződés minden külön jognyilatkozat tételi kötelezettség, vagy eljárási cselekmény nélkül megszűnik a teljesítés maradéktalan, a szerződésben megállapított határidők valamint minőségi és egyéb feltételek szerinti elvégzését követően, de legkésőbb 2018. június 1-én.

A pályázattal kapcsolatban az Ügyintéző:

Bikády Bálint ka.

Tmf.

Ellátási és fenntartási osztály

elérhetőségei: bikady.balint@arszg.hu

mobil telefonszám: 06/70 491 7832

 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 24. 11.00 óra

Pályázatot csak olyan bejegyzett vagy nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet vagy olyan egyéni vállalkozó nyújthat be, aki a pályázati anya­got az intézmény honlapjáról letöltötte. A pályázati anyag, és az indulás joga másra át nem ruházható.

A jelentkező a pályázati anyag letöltésével kötelezi magát arra, hogy az abban szereplő informá­ciókat bizalmasan kezeli, azt harmadik személyek tudomására nem hozza.

Az elvégzendő feladat, a munkaterület és a jelenlegi kerítés előzetesen megtekinthető 2018 év január hó 11. napjától 2018. január 12. napjáig, 8.00 – 11.00 óra között, előre egyeztetett időpontban.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

Az ajánlatok benyújtása történhet személyesen a Kiíró székhelyén, a pályázat benyújtására fentiekben megjelölt időpontig, az Ellátási és Fenntartási Osztályon, illetve postai úton, ajánlott küldeményben.

A pályázati anyagot az erre jogosult aláírásával (cégszerűen) ellátva, magyar nyelven, papír alapon, egy példányban, kell benyújtani.

A cégszerű aláírás: a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az érvényes és hatályos aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá történő aláírás, a cég hivatalos (adószámát is feltüntető) pecsétjével együttesen.

A sérülésmentesen, fel nem nyitható borítékon fel kell tüntetni az alábbiakat:

„Pályázat az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 1. számú épület – Iskolaügyelet felújítása tárgyában. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel.”

A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet.

A pályázat akkor tekinthető határidőn belül benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig átvételére a Kiíró erre jogosult képviselőjének részéről sor kerül, vagy a postai küldemény igazolt módon megérkezett.

A pályázatok bontásának helye és ideje:

A Kiíró székhelyén, az Ellátási és Fenntartási Osztályon, a benyújtási határidő lejártát követően azonnal. A pályázatok felbontásánál a pályázók jelen lehetnek.

A hiánypótlás lehetősége:

A pályázónak lehetősége van önkéntes hiánypótlásra, illetve ajánlatának visszavonására legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.

A pályázat eredményhirdetése:

2018. január 26.

A nyertes pályázóval való szerződéskötés: legkésőbb 2018. január 31-ig.

A nyertes pályázónak vállalnia szükséges, hogy a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2018. április 01-ig a vállalkozási tevékenységet megkezdi.

A pályázatok elbírálásának módja és szempontjai:

Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el győztes ajánlatként.

Kiíró a pályázóktól a megadott adatok és a felmérés alapján részletes ajánlatokat vár a megvalósítandó feladat építési feladatainak körében a felhasználandó anyagok, valamint az elvégzendő munkálatok munkadíj és anyagköltségeinek kimutatásával, teljesítési határidők megadásával.

Alkalmassági feltételek:

Nem köthető szerződés azzal, aki, vagy amely szervezet

 • csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll;
 • tevékenységét felfüggesztette vagy tevékenységét felfüggesztették;
 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
 • a hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint olyan bűncselekményt követett el, melynek alapján a szerződéssel érintett tevékenységet nem végezheti.

A vállalkozási tevékenység színvonala:

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázatban vállalt tevékenység ellátásához szükséges anyagi forrásokkal és megfelelő szakmai ismeretekkel, érvényes engedélyekkel.

A kiírás tárgya, műszaki leírása:

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 1. számú épületében működő 24 órás szolgálatot teljesítő Iskolaügyelet jelenlegi épületének bontási, felújítási munkálatainak elvégzése.

Az épület több ütemben épült, 1952. és 1968. között, az eredeti lapostetőre magastetőt húztak. Az épület jelenlegi állapotában egyre kevésbé alkalmas a folyamatos szolgálat ellátásának biztosítására.

Ajánlattevő feladata az igények megismerése után írásban javaslatot tenni a felhasználandó anyagokra és szerkezetekre, saját felmérése alapján árajánlatot készíteni.

A külső hőszigetelésnél az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltak szerint szükséges eljárni.

Elvégzendő feladatok:

 • megfelelő irodakonténer biztosítása a szolgálat számára az építési munkálatok időtartamára,
 • magastető elbontása,
 • kémények elbontása,
 • toldalék épületrész új födémszerkezetének megépítése (lapostető) úgy, hogy az illeszkedjen az épület tömegéhez,
 • lapostető hő-és vízszigetelése,
 • homlokzatok külső hőszigetelése,
 • a külső ablakok közül 3 db cseréje elhúzható, átadó ablakosra,
 • az épület első frontján a folyosó és a két oldali szolgálati helyiségek összenyitása,
 • új belső ajtók elhelyezése, beépítése,
 • a teljes épületben a belső padló burkolatok felszedése, cseréje, szükség esetén megfelelő víz-és hőszigetelés készítése,
 • fürdő, WC helyiség teljes felújítása (burkolatokkal, szaniterekkel, boylerrel),
 • beltéri villamos hálózat felújítása, kapcsolók, dugaljak, konnektorok cseréje, áthelyezése, kiépítése,
 • gyengeáramú rendszerhez kábelcsatorna kiépítése,
 • teljes belső festés, mázolás,
 • az épület körüli járda felújítása,
 • speciális töltő-ürítő hely felújítása.

Kiíró a vállalkozási szerződés teljesítésének időtartamára biztosítja a nyertes pályázó számára a területére történő bejutást – a beérkező személyek és gépjárművek adatainak előzetes leadása mellett -, valamint az építési munkálatok végzéséhez igény szerint együttműködést, szakmai konzultációt, továbbá szükség szerint villamos energia, víz-és csatorna felhasználást.

Amennyiben az építési munkálatok valamely hatósági engedély kötelesek, azokat saját költségén a nyertes pályázó köteles beszerezni, ill. azok beszerzésében együttműködni a Kiíróval, mint Megrendelővel.

A vállalkozási jogviszony fennállása alatt a nyertes pályázó, mint vállalkozó, a rá vonatkozó, hatályos jogszabályokat, hatósági előírásokat, munka- tűz – és balesetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartja és alkalmazottaival is betartatja – melyért felelősséget vállal.

A nyertes pályázó, mint vállalkozó a teljesítés során csak Kiíró előzetes írásbeli hozzájárulásával és egyetértésével végezheti a szükséges bontási, építési munkálatokat. Amennyiben e tevékenységek engedély kötelesek, ezekről is meg kell állapodni.

Kiíró jogosult rendszeresen ellenőrizni és/vagy műszaki szakértő útján ellenőriztetni a vállalkozási szerződésben foglaltak betartását, az építési munkálatok végzését.

A pályázathoz csatolni kell:

A pályázat érvényességének feltétele (egyben ezek bármelyikének hiánya a pályázatból történő kizárást eredményezi) az alábbi dokumentumok pályázathoz történő csatolása:

 • mellékelt adatlap kitöltve, aláírva;
 • gazdasági társaság esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyzés folyamatba tételét igazoló cégbírósági igazolás;
 • gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldány;
 • egyéni vállalkozó esetén a Pályázónak be kell nyújtania az egyéni vállalkozói igazolványának másolatát/ hatósági nyilvántartási adatainak igazolására kiállított okiratot;
 • nyilatkozat arról, hogy a Pályázó csőd – vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
 • nyilatkozatot, hogy a Pályázó a tevékenységi körét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel;
 • nyilatkozatot arról, hogy a Pályázónak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.§ pontja szerinti köztartozása nincs;
 • nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el;
 • nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott;
 • a Pályázó számlavezető pénzintézetétől nyilatkozat arról, hogy mióta vezeti a Pályázó bankszámláját, továbbá, hogy a számlán a pénzforgalom rendszeres-e, a Pályázó fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e és a számláján az elmúlt egy év során 60 napot meghaladó sorban álló tétel volt-e,
 • nyilatkozat arról, hogy a Pályázó átlátható szervezetnek minősül.

Az elbírálásnál kizáró ok, ha a Pályázó nem nyilatkozik a pályázati kiírásban szereplő összes feltétel elfogadásáról, vagy bármelyik kötelezően benyújtandó okmánya hiányzik.

A nyertes pályázóval a Kiíró vállalkozási szerződést köt, 2018. január 31-ig.

Érvényes a pályázat, amennyiben

 • a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott helyen és módon, az ajánlattételi határidőig nyújtották be,
 • a pályázat felhívásban és dokumentációban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelel,
 • pályázó igazolja, hogy a pályázati kiírásban szereplő kizáró okok nem állnak fenn vele szemben,
 • pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 43. §-ban foglaltak szerint megtartja.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolási kötelezettség nélkül érvénytelennek nyilvánítsa.

Eredménytelen a pályázati felhívás:

 • az ajánlattételi határidőig nem érkezett érvényes pályázat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,
 • Kiíró döntése alapján eredménytelen az eljárás, ha az ajánlatok elbírálásakor az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet 42. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekét súlyosan sértő cselekményt követett el.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az azonos értékű, megfelelően benyújtott ajánlatot adó pályázókkal további tárgyalásokat folytasson a legkedvezőbb összegű és legelőnyösebb feltételeket biztosító ajánlat elérése érdekében.

A pályázat elbírálása nem nyilvános!

A bíráló bizottság a benyújtott ajánlatokat mérlegelve szabadon dönt.

A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy:

 • a jelen pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja,
 • a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
 • bármely, jelen felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, a pályázók megfelelő értesítése mellett módosítson,
 • a nyertes pályázó visszalépése esetén a második, összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval vállalkozási szerződést kössön.

 

Remeteszőlős, 2017. december ….

A pályázati anyag letöltése

***

Accessibility