Különös közzétételi lista

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19. ) Korm. rendelet 55.§ (8) bekezdés alapján

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

  1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót
  2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát
  3. köznevelési intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
   Felvételi / Járandóságok és térítési díjak
  4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, / nem áll rendelkezésre adat /
  5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben (tanévben) tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai 2020 Oktatásmentes szünnap és egyéb események éves rendje
  6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.
  7. a szervezeti és működési szabályzatot, a pedagógiai programot, a belső rend szabályait, a házirendet, a parkolási rendet és a tanulói házirendet tartalmazza.
   ARSZG_Szervezeti és Működési Szabályzata;
   ARSZG_Pedagógiai program;
   ARSZG_területére be és kiléptetés, benn tartózkodás, belső rend és biztonság fenntartásának szabályai;
   ARSZG_Házirend;
   ARSZG_Parkolási rend;
   ARSZG_Tanulói Szállás Házirend

Az iskolai közzétételi lista a fentieken túl az alábbiakat is tartalmazza (Korm. r. 23. § (3) bekezdés):

 1. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, letszam.ped.
 2. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, letszam.ped.
 3. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,/ nem áll rendelkezésre adat /
 4. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, a tanulók le
 5. középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit, / nem áll rendelkezésre adat /
 6. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, kul.lista.tanran.kivul
 7. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait Hétvégi házi feladat dolgozatok
 8. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét Vizsgák
 9. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. Iskolai osztályok száma