Járandóságok és térítési díjak

TÁJÉKOZTATÓ

a rendészeti szakgimnáziumok – jelenleg tanulói jogviszonyban álló – tanulóinak járandóságairól, illetve

a tanulók által fizetendő térítési díjakról

 

A  rendészeti szakgimnáziumi tanulók járandóságai, illetve a tanulók által fizetendő térítési díjak az alábbiak:

A tanuló havi rendszerességgel folyósított ösztöndíjra jogosult, amelyet az iskola utólagosan – mindig a következő hónap elején – utal át. Az ösztöndíj:

 • alapösztöndíjból,
 • alapösztöndíj-kiegészítésből,
 • tanulmányi pótlékból, valamint
 • egyéb pótlékokból áll.

Az ösztöndíj összegét az egyes ösztöndíjelemekre megállapított szorzószámok és a rendvédelmi illetményalap (jelenleg 38.650.-Ft) szorzataként kell kiszámolni.

Az alapösztöndíj a tanulónak – hivatásos állományba vételének időpontjáig – alanyi jogon jár, havi összege az elméleti képzés időszakában a rendvédelmi illetményalap 0,5 szorzószáma.

tanulmányi pótlék a tanulónak az előző félévi tanulmányi eredményétől függően jár, mértéke a rendvédelmi illetményalapnak a tanulmányi átlageredményétől függő szorzószáma, az alábbiak szerint:

 • 3,50 és alatti tanulmányi átlag esetén: nem jár
 • 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén: 0,1
 • 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén: 0,15
 • 4,50–5,00 tanulmányi átlag esetén: 0,2

A tanulmányi pótlék összegét félévenként kell megállapítani, azt első alkalommal a második félév első napjától kell folyósítani.

Az alapösztöndíj-kiegészítés a tanulóknak akkor jár, ha megbízás alapján a szakgimnázium szervezetében külön feladatokat is ellát. Mértéke a rendvédelmi alap meghatározott szorzószáma, az alábbiak szerint:

 • osztálytitkár (osztályonként 1 fő) 0,1
 • egyéb megbízatás (osztályonként max. 3 fő) 0,05

Az alapösztöndíj-kiegészítés a megbízatás időtartamára, a feladatkör tényleges ellátásával időarányosan jár.

Az egyéb pótlék szorzószáma az egyes tanulmányi félév során:

 • tanulmányi félév: 0,25
 • tanulmányi félév: 0,26
 • tanulmányi félév: 0,27
 • tanulmányi félév: 0,28

A tanulót az összefüggő szakmai gyakorlat idején is megilleti az alapösztöndíj, a tanulmányi és az egyéb pótlék.

A szakgimnázium a bejáró tanuló részére térítésmentesen öltözőhelyiséget, tisztálkodási lehetőséget, a személyes használati tárgyak és a ruházat elhelyezésére szekrényt biztosít.

A tanulónak a bejárással, hazautazással kapcsolatosan nem jár utazási költségtérítés, az utazások során csak a diákigazolvánnyal járó kedvezmények vehetők igénybe.

A tanuló részére a szakgimnázium tanulói szállásán való elhelyezés a szakgimnázium által elrendelt kötelező bentlakás időszakában térítésmentes, egyéb esetben térítésköteles. A térítési díj a 2-4 ágyas, zuhanyzóval, WC-vel ellátott szobák esetében 100 Ft/fő/nap, amelyet a tanulónak az igénybevételt követő hónap 15. napjáig kell megfizetnie. A tanuló írásbeli kérelmére a szakgimnázium igazgatója – figyelembe véve a meglévő szálláshelyek számát – mérlegelve az érintett szociális és lakáskörülményeit, valamint az egyéb méltányossági tényezőket, korlátozott számban (a férőhelyek 15%-át nem meghaladóan) térítésmentes szállást biztosíthat.

A szakgimnáziumi tanuló az oktatási napokon térítésmentes ebéd igénybevételére jogosult. Reggeli és vacsora az oktatási napokon térítési díj ellenében igényelhető. A szakgimnázium által elrendelt kötelező bentlakás időszakában a tanuló térítésmentes reggeli és vacsora ellátásra jogosult. Amennyiben oktatási napokon, az oktatás helyszínén a természetben nyújtott térítésmentes ebéd nem biztosítható, továbbá ha gyakorlati képzés vagy más rendezvény indokolja, az igényjogosultak részére az ebéd megváltásaként az élelmezési norma áfával növelt pénzértékének ebédre jutó részértéke jár.

A rendészeti szakgimnáziumok tanulóit az első tanév első hónapjában a szakgimnáziumi, valamint a gyakorlati képzéshez szükséges ruházattal kell ellátni. A kiadott ruházat tisztán tartása és karbantartása a tanuló kötelessége. Amennyiben a tanulói jogviszony az iskola befejezését megelőzően szűnik meg, a tanulónak a ruházati és felszerelési cikkekkel el kell számolni.

A tanulók ellátása a belső kiadású (a Belügyminisztérium, a rendvédelmi szervek és a szakgimnázium kiadványaként megjelent) jegyzetekkel, tansegédletekkel és tananyagokkal térítésmentes, az ezen felüli kiadványok térítéskötelesek. A térítésmentes kiadványok elszámolás-köteles anyagot képeznek, hiányuk esetén az érintett tanulót megtérítési kötelezettség terheli.

A tanuló a „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély térítésmentes megszerzésére jogosult. A vizsgaismétlés és a kötelező újraoktatás költségei a tanulót terhelik.

A tanuló a szakgimnáziumban folyó képzés ideje alatt az EU tagállamok, valamint a Magyarországgal szomszédos nem EU tagállamok hivatalos nyelvének valamelyikéből megszerzett, és a külön jogszabályban meghatározottak szerint igazolt állami nyelvvizsga díjához való pénzbeni hozzájárulásra, támogatásra jogosult. Az e jogcímen tanulónként és nyelvvizsgánként kifizethető hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a mindenkori köztisztviselői illetményalap 50%-át.

A tanuló jogosult a Rendőrség egészségügyi intézményeiben és a Rendőrség által külön jogszabály alapján igénybe vehető egészségügyi intézményekben a társadalombiztosítás feltételei szerinti orvosi ellátásra, továbbá a Rendőrség kulturális és sportlétesítményeinek igénybevételére, az arra meghatározott feltételek szerint.

Ezúton felhívjuk a figyelmet, hogy a következő tanévtől juttatások rendszere változik.