Diákönkormányzat

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT a tanulói érdekek képviseletét végző tanulói szervezet. Munkáját a tanulók által felkért és az iskola igazgatója által is megbízott személy segíti, aki a Diák­önkormányzat megbízása alapján eljárhat annak képviseletében is.

A Diákönkormányzat saját Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint éves Munka- és Ülésterve alapján tevékenykedik, melyeket a választó tanulók közösségei diákközgyűlésen fogadnak el, és amelyeket az elfogadástól számított 30 napon belül a Nevelőtestület hagy jóvá.

A Diákönkormányzat működéséhez a vonatkozó jogszabályban meghatározott norma alapján az iskola igazgatója a költségvetésből pénzforrást biztosít. Ezen túl a Diákönkormányzat feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja a szakgimnázium helyiségeit és berendezéseit.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT HATÁSKÖRÉBEN DÖNT:

 • szervezeti és működési szabályzatáról, éves munka- és üléstervéről;
 • a Diákönkormányzatot segítő személy felkéréséről, képviseleti megbízásáról;
 • a működéséhez biztosított pénzügyi és anyagi eszközök felhasználásáról;
 • egy tanítás nélküli munkanap (diáknap) programjáról;
 • a saját tájékoztatási rendszeréről;
 • az általa működtetett iskolaújság, iskolarádió szerkesztősége tanulói vezetőinek és munkatársainak a megbízásáról.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT A DÖNTÉSI HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYBEN KÖTELES A NEVELŐ­TES­TÜ­LET VÉLEMÉNYÉT KIKÉRNI:

 • a szakgimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata jogszabályban meghatáro­zott részei elfogadásakor, módosításakor;
 • a szakgimnáziumi Házirend elfogadásakor, módosításakor;
 • az első tanítási órák maximum 45 perccel előbbi kezdésekor;
 • a mindennapi testedzés formáinak meghatározásakor.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT VÉLEMÉNYÉT A SZAKKÖZÉPISKOLA MŰKÖDÉSÉ­VEL ÉS A TANULÓKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSBEN KI KELL KÉRNI, JAVASLATAIT MEG KELL HALLGATNI, ÍGY KÜLÖNÖSEN:

 • a tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatalánál, munkatervek elké­szítésénél;
 • a tanulók helyzetét érintő értékelések, beszámolók elkészítésékor, elfogadásakor;
 • tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez;
 • a szakközépiskolai sporttevékenység, kultúrmunka megszervezéseihez és végre­hajtásához, a sportkörök működéséhez;
 • a tanórán kívüli tanulói tevékenység és a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához;
 • a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatásánál;
 • a tanulókat érintő egyes fenntartói döntések előtt (iskola megszüntetése, átszerve­zése, költségvetése, feladatainak és nevének megváltoztatása).

A Diákönkormányzat vezetősége közgyűlésen te­kinti át és számol be működéséről, a végzett munkáról, a tanulói jogok érvényesülésé­ről, a kötelezettségeik teljesítéséről, fogadja el működési dokumentumait, megválasztja a diákképviselőket és delegálja a Tanulmányi Bizott­ságba tagjait. A soron kívüli dönté­sek meghozatala érdekében – igazgatói kezdeményezésre is – rendkívüli közgyűlés is tartható.